Candidate publications Candidate publications Wed, 02 Jul 2014 16:44:05 +0200 https://www.michelin.com/eng/mchfeed/view/14291 2017 Michelin annual and sustainable development report Wed, 16 May 2018 19:42:47 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/21778/497099/version/4/file/MICHELIN_RADD_2017_EN.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/21778/497099/version/4/file/MICHELIN_RADD_2017_EN.pdf 2017 Registration document Mon, 12 Mar 2018 10:23:47 +0100 https://www.michelin.com/eng/content/download/21352/488349/version/8/file/20180312_MICHELIN_DDR_2017_EN.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/21352/488349/version/8/file/20180312_MICHELIN_DDR_2017_EN.pdf 2017 Michelin highlights Wed, 19 Oct 2016 15:06:26 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/18630/402705/version/33/file/Michelin-Faits+Marquants_2017_EN-V09022018.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/18630/402705/version/33/file/Michelin-Faits+Marquants_2017_EN-V09022018.pdf 2016 corporate leaflet Mon, 30 May 2016 17:15:07 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/17954/356840/version/2/file/Brochure-institutionnelle_EN_2016.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/17954/356840/version/2/file/Brochure-institutionnelle_EN_2016.pdf Q1 2016 Michelin highlights Wed, 20 Apr 2016 15:07:49 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/17724/351540/version/2/file/Michelin-Faits+Marquants_EN_190416.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/17724/351540/version/2/file/Michelin-Faits+Marquants_EN_190416.pdf 2015 Michelin highlights Mon, 15 Feb 2016 16:16:24 +0100 https://www.michelin.com/eng/content/download/17392/344287/version/7/file/20160216_Fm-annuels-2015-EN.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/17392/344287/version/7/file/20160216_Fm-annuels-2015-EN.pdf Michelin code of ethics Mon, 30 Jun 2014 13:59:59 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/10895/117628/version/7/file/10218-CodeethiqueGB_QP.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/10895/117628/version/7/file/10218-CodeethiqueGB_QP.pdf Moving Forward Together Mon, 30 Jun 2014 13:59:43 +0200 https://www.michelin.com/eng/content/download/10893/117601/version/4/file/moving-forward-together.pdf https://www.michelin.com/eng/content/download/10893/117601/version/4/file/moving-forward-together.pdf